[bsa_pro_ad_space id=1 σύνδεσμος=ίδιος] [bsa_pro_ad_space id=2]

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ειδήσεις προμηθευτών

Ελλάδα – Η Queenco χάνει τον έλεγχο σε ακίνητα και άδειες

By - 25 Ιουνίου 2014

Μια έκθεση, που εκδόθηκε στα τέλη Μαΐου, έθεσε αμφιβολίες για την ικανότητα της Queenco Leisure να συνεχίσει ως δρώσα εταιρεία και με τις άδειές της στην Ελλάδα σε κίνδυνο, τα ευρωπαϊκά της ακίνητα προς πώληση και την έλλειψη ταμειακών ροών για επενδύσεις στις δραστηριότητές της στην Καμπότζη. η εταιρεία αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις.

Η έκθεση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, η Queenco Leisure International υπέστη καθαρή ζημία 3.6 εκατ. ευρώ και αρνητική ταμειακή ροή από δραστηριότητες ύψους 0.2 εκατ. ευρώ. Από την ημερομηνία εκείνη, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβησαν το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά €16.5 εκατ. Αυτά τα θέματα και άλλα εγείρουν ουσιαστική αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα δραστηριότητα.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι οι επενδύσεις, μέσω Ισραηλινών και ξένων εταιρειών, σε τουριστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων καζίνο και ξενοδοχείων, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Καμπότζη. Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι στη Ρόδο και οι δραστηριότητες στην Καμπότζη είναι στην πόλη Sihanounkville. Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δραστηριότητές της στη Ρόδο και την Καμπότζη. Η εταιρεία έχει επίσης άμεσα και έμμεσα συμφέροντα στο Club Hotel Loutraki, SA, το οποίο λειτουργεί ένα καζίνο στο Λουτράκι της Ελλάδας και ένα καζίνο στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ωστόσο, η εταιρεία επί του παρόντος δεν αποδίδει καμία οικονομική αξία σε αυτά τα καζίνο.

Παραθέτοντας διάφορα έργα και κοινοπραξίες της Queenco στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία, η έκθεση δείχνει ότι υπάρχουν ουσιαστικές αμφιβολίες ως προς την ικανότητα του έργου της Queenco στην Καμπότζη να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως συνεχιζόμενη επιχείρηση. Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειές του για την αξιοποίηση πλεονάζοντος ενεργητικού, όπως η προγραμματισμένη πώληση ακινήτων στη Βουλγαρία (η οποία δεν χρησιμοποιείται από τον Όμιλο) και εννέα εκτάρια γης στην Καμπότζη. Αν και η εταιρεία θα ήθελε να αναπτύξει ένα νέο τουριστικό έργο στο οικόπεδο, λόγω της δυσχέρειας της εταιρείας για τις ταμειακές ροές, μπορεί να χρειαστεί να πουλήσει.

Η πώληση των εργασιών της Queenco στην Πράγα στα τέλη του 2013 και η προσπάθειά της να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία στη Βουλγαρία συνάδει με μια στρατηγική απομάκρυνσης από την Ευρώπη και συνέχισης της εξερεύνησης ευκαιριών στη Νοτιοανατολική Ασία και του διαδικτυακού τυχερού παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια του 2012, το Καζίνο Ρόδου δεν συμμορφώθηκε με τις συνεχιζόμενες υποχρεώσεις του για πληρωμή φόρου εισοδήματος και φόρων εθνικής ασφάλειας, αλλά έχει συμφωνήσει με τις φορολογικές αρχές για ένα σχέδιο πληρωμής σχετικά με αυτά τα ποσά (1.2 εκατ. ευρώ) και πρόσφατα συμφώνησε και με τις φορολογικές αρχές σε πρόσθετο πρόγραμμα πληρωμών που αφορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις της για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ποσού €1.3 εκ. Ωστόσο, η μη συμμόρφωση με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της άδειας.

Ούτε το Casino Rhodes ούτε ο όμιλος Queenco έχουν τα οικονομικά μέσα για να πληρώσουν τέτοια ποσά και το Casino Rhodes αναμένεται να δυσκολευτεί να εκπληρώσει τις λειτουργικές του υποχρεώσεις, αν και η Queenco έχει παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανείου που χορηγήθηκε στο Καζίνο Ρόδου από μια τραπεζική εταιρεία, η οποία ως της 31ης Μαρτίου 2014 ανέρχεται σε €5.8 εκ. περίπου.

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι, ωστόσο, σχετικά μικρά σε σχέση με την κατάσταση των οικονομικών του Casino Hotel Loutraki. Στις 16 Οκτωβρίου 2013, η κοινή επιχείρηση που κατείχε κυρίως η CHL και εκμεταλλευόταν το Καζίνο Λουτρακίου (η ΚΕ), υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για να επιτρέψει στην ΚΕ να καταλήξει σε διακανονισμό με τους πιστωτές της. Ωστόσο, στο δικαστήριο κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της αναφοράς, μεταξύ άλλων που διατύπωσαν ένσταση ο Δήμος Λουτρακίου και το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας. Το καζίνο καλύπτεται από το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα της Ελλάδας, οφείλοντας επί του παρόντος 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και συνεχίζει να χρωστάει 800,000 ευρώ στο κράτος κάθε μήνα.

Σακατεμένο από μια απεργία εργαζομένων από τις αρχές Μαΐου, έχοντας ζητήσει από τους υπαλλήλους του να καταπιούν μια πρόσθετη μείωση μισθών 24.5%, έχοντας ήδη μειώσει τους μισθούς κατά 22.2 τοις εκατό τα τελευταία δύο χρόνια, το CHL δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Στην τρέχουσα απεργία συμμετέχουν πάνω από το 95 τοις εκατό των 1,400 εργαζομένων στην τοποθεσία.

Πρόσφατα, το ελληνικό δικαστήριο ενέκρινε τον προτεινόμενο διακανονισμό της ΚΕ με τους πιστωτές της. Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, ο Διακανονισμός σχετίζεται με την οφειλή που υφίσταται κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής θα καταβληθεί σε περίοδο περίπου επτά ετών, χωρίς τόκους ή πρόστιμα.

Ωστόσο, η ΚΕ έχει υποστεί περαιτέρω σημαντικές οφειλές μετά την κατάθεση της αναφοράς. Στις 6 Νοεμβρίου 2013, η Ελληνική Επιτροπή Παιγνίων για την Εποπτεία και τον Έλεγχο Παιχνιδιών (η «Επιτροπή Παιγνίων») κάλεσε την ΚΕ σε ακρόαση για να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι φέρεται ότι παραβίασε τους όρους άδειας του Καζίνο Λουτρακίου λόγω της αδυναμίας της να μεταφέρει ορισμένες πληρωμές σε τις ελληνικές αρχές (που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επίκληση της άδειας).

Στις 20 Μαΐου 2014, η Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων ενημέρωσε την ΚΕ ότι πρέπει να πληρώσει αμέσως το σύνολο των οφειλών της προς τις ελληνικές αρχές – σημαντικές χρηματικές υποχρεώσεις που προέκυψαν μεταξύ 1ης Αυγούστου 2013
και 30 Απριλίου 2014, και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ως μέρος του Διακανονισμού· και πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειές της για την εκπλήρωση της απαίτησης. Στις 29 Μαΐου 2014 η ΚΕ κατέληξε σε διακανονισμό σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την 1η Αυγούστου 2013 έως τις 30 Απριλίου 2014, κατέβαλε την πρώτη δόση και παρουσίασε τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, η Επιτροπή Παιγνίων αναμένεται να συνέλθει εκ νέου για να επιλύσει αυτό το θέμα και η Queenco δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν και σε ποιο βαθμό η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να επηρεάσει την άδεια που χορηγήθηκε στην ΚΕ για τις λειτουργίες του Καζίνο Λουτρακίου.

Σε δήλωση της Queenco σημειώνεται ότι πιστεύει ότι μέρος των δεινών που πλήττουν το Casino Hotel Loutraki πρέπει να τεθεί στην πόρτα των εταίρων του στο έργο, αναφέροντας: «Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται αρνητικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση γενικά και την οικονομική κρίση στο την Ελλάδα ειδικότερα. Τα παραπάνω, καθώς και η αδυναμία της Εταιρείας να ασκήσει τα δικαιώματά της στην Club Hotel Loutraki SA («CHL») λόγω διαφωνιών με την BAT (Management) 2004 Ltd. (του Ομίλου Club Hotel) («BAT») σχετικά με τον έλεγχο της Η απροθυμία της CHL και της Casino Austria International Holding GmbH ("CAIH") να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις για μεταφορά 49.5 εκατ. ευρώ στην Powerbrook Spain SL (PBS), οδήγησε την Εταιρεία σε λειτουργικές ζημίες ύψους περίπου 3.6 εκατ. ευρώ και 19.9 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 και έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αντίστοιχα, και σε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της ύψους €0.5 εκατ. περίπου για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Το καθαρό αρνητικό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας ανήλθε σε περίπου 14.1 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2014.»

Στα τέλη Απριλίου 2014, το διοικητικό συμβούλιο της PBS, εξουσιοδότησε τον κ. Yigal Zilkha, Πρόεδρο της Εταιρείας (ως εκπρόσωπος της Εταιρείας) και εκπρόσωπο του ομίλου Club Hotel, να διαπραγματευτεί με τον μειοψηφικό μέτοχο της CHL (τον «Επενδυτή» ) μια επένδυση σε CHL από τον Επενδυτή. Κατά συνέπεια, τα μέρη διαπραγματεύονται επί του παρόντος τους όρους μιας τέτοιας συναλλαγής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των συμμετοχών της Εταιρείας στην CHL και στη μεταβίβαση του ελέγχου της CHL στον επενδυτή.

Μοιραστείτε μέσω
Αντιγραφή συνδέσμου